کارگاه های آموزشی

دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد تا همزمان با برگزاری کنفرانس، چند کارگاه تخصصی در زمینه باستان شناسی و تاریخ هنر برگزار نماید. برنامه و جزئیات کارگاهها متعاقباً اعلام خواهد شد.