کارگاه های آموزشی

دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد تا همزمان با برگزاری کنفرانس، چند کارگاه تخصصی در زمینه باستان شناسی و تاریخ هنر به شرح زیر برگزار نماید:

 

1- استخوان شناسی جانوارن اهلی

2- باستان شناسی اقلیم های ساحلی

3- چگونگی بهره گیری از روشهای غیر تخریبی و مؤثرتر آزمایشگاهی بر روی سفالهای باستانی (پتانسیل ها و محدودیتها)

4- آیکونوگرافی موسیقی ایران

 

برنامه و جزئیات بیشتر کارگاهها متعاقباً اعلام خواهد شد.