کمیته علمی کنفرانس

دبیران علمی

 • 1530437115-2200444532-hashemi
  دکتر حسن هاشمی زرج آباد

  دانشیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

 • قمری-edit
  دکتر محمد قمری فتیده

  استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

اعضای کمیته باستان شناسی

 • بشاش
  استاد رسول بشاش

  استاد پیشکسوت باستان شناسی

 • پور فرج
  دکتر اکبر پورفرج

  دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 • تقوی
  دکتر عابد تقوی

  استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

 • index
  دکتر حسین توفیقیان

  استادیار پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی

 • MP_hosaini[8385659]
  دکتر هاشم حسینی

  دانشیار باستان شناسی دانشگاه نیشابور

 • prsn_photo_7ebbdb92016421c
  دکتر مرتضی حصاری

  دانشیار باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری

 • رهبر
  استاد مهدی رهبر

  استاد پیشکسوت باستان شناسی

 • رضالو
  دکتر رضا رضالو

  دانشیار باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

 • رحیمی سرخنی
  دکتر رقیه رحیمی سرخنی

  استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

 • محمد ابراهیم زارعی
  دکتر محمد ابراهیم زارعی

  استاد گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • سیدسجادی
  دکتر سیدمنصور سیدسجادی

  استاد پیشکسوت باستان شناسی

 • عباس نژاد
  دکتر رحمت عباس نژاد

  دانشیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

 • FileThumbnailHandler.aspx
  دکتر مرتضی عطایی

  استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

 • فاضلی
  دکتر حسن فاضلی نشلی

  استاد باستان شناسی دانشگاه تهران

 • لاله
  دکتر هایده لاله

  گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

 • لباف
  دکتر رجبعلی لباف خانیکی

  استاد پیشکسوت باستان شناسی

 • مترجم
  دکتر عباس مترجم

  دانشیار باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • محمدی فر
  دکتر یعقوب محمدی فر

  استاد باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • Dr Mortezaei
  دکتر محمد مرتضائی

  دانشیار پژوهشکده باستان شناسی

 • ملاصالحی
  دکتر حکمت الله ملاصالحی

  دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران

 • ملک شهمیرزادی
  دکتر صادق ملک شهمیرزادی

  استاد پیشکسوت باستان شناسی

 • موسوی حاجی-edit
  دکتر سیدرسول موسوی حاجی

  استاد باستان شناسی دانشگاه مازندران

 • موسوی کوهپر-edit
  دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر

  دانشیار باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

 • مهرآفرین
  دکتر رضا مهرآفرین

  دانشیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

 • ملازاده
  دکتر کاظم ملازاده

  دانشیار باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • نیکنامی
  دکتر کمال الدین نیکنامی

  استاد باستان شناسی دانشگاه تهران

 • وحدتی نسب
  دکتر حامد وحدتی نسب

  دانشیار باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

 • هژبری نوبری
  دکتر علیرضا هژبری نوبری

  استاد باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

اعضای کمیته هنر

 • آژند
  دکتر یعقوب آژند

  استاد دانشگاه تهران

 • افضل طوسی
  عفت السادات افضل طوسی

  دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهراء

 • دکتر فاطمه اکبری
  دکتر فاطمه اکبری

  دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 • بیدختی
  دکتر محمد علی بیدختی

  استادیار دانشگاه بیرجند

 • دکتر احمد تندی
  دکتر احمد تندی

  استادیار دانشگاه هنر تهران

 • حاتم
  دکتر غلامعلی حاتم

  استاد بازنشسته دانشگاه هنر تهران

 • خزایی
  دکتر محمد خزایی

  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 • MP_khosravi[4580202]
  فرهاد خسروی بیژائم

  استادیار گروه کتابت و نگارگری دانشگاه هنر اصفهان

 • خودداری نایینی
  دکتر سعید خودداری نایینی

  استادیار دانشگاه هنر تهران

 • رستمی
  دکتر مصطفی رستمی

  استادیار دانشگاه مازندران

 • رهبرنیا
  دکتر زهرا رهبرنیا

  دانشیار دانشگاه الزهرا

 • علی زارعی
  دکتر علی زارعی

  استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند

 • پریسا شاد قزوینی
  دکتر پریسا شاد قزوینی

  دانشیار دانشگاه الزهرا

 • شایسته فر
  دکتر مهناز شایسته فر

  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 • سیدعبدالمجید شریف‌زاده
  دکتر سیدعبدالمجید شریف‌زاده

  مدیر پژوهشی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور

 • شیخی
  دکتر علیرضا شیخی

  استادیار دانشگاه هنر تهران

 • صفاران
  دکتر الیاس صفاران

  دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

 • عبدی اردکانی
  دکتر حجت اله عبدی اردکانی

  استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

 • کوهستانی
  دکتر حسین کوهستانی

  استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند

 • دکتر مینا محمدی وکیل
  دکتر مینا محمدی وکیل

  استادیار دانشگاه الزهرا

 • فتانه محمودی
  دکتر فتانه محمودی

  دانشیار دانشگاه مازندران