باستان شناسی

 • دکتر محمود حیدریان

  دانشگاه شهرکرد

 • دکتر مجید ساریخانی

  دانشگاه شهرکرد

 • دکتر حسینعلی کاوش

  دانشگاه زابل

 • دکتر مهدی میری

   دانشگاه زابل

 • دکتر محسن قاسمی

    دانشگاه غیرانتفاعی گلستان

 • دکتر راحله کولابادی

  دانشگاه مارلیک

 • دکتر حمیدرضا ولی پور

    دانشگاه شهید بهشتی

 • دکتر سرور خراشادی

  شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • دکتر محمد حسین رضایی

   دانشگاه نیشابور

 • دکتر حسنعلی عرب

  دانشگاه شیراز

 • دکتر میثم لباف خانیکی

   دانشگاه تهران

 • دکتر حمید حسنعلی پور

  دانشگاه زابل

 • دکتر اسماعیل اسماعیلی جلودار

    دانشگاه تهران

 • دکتر حسن نامی

   دانشگاه نیشابور

 • دکتر سعید امیر حاجلو

   دانشگاه جیرفت

 • دکتر حسین توفیقیان

  پژوهشکده باستان شناسی

 • دکتر حسین سرحدی دادیان

   دانشگاه زابل

 • دکتر علی بیننده

  دانشگاه بوعلی همدان

 • دکتر رضا نوری شادمهانی

  دانشگاه کاشان

 • دکتر جواد حسین زاده ساداتی

  دانشگاه کاشان

 • دکتر سجاد علی بیگی

  دانشگاه رازی کرمانشاه

 • دکتر محمد اقبال چهری

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • دکتر موسی سبزی دوآبی

  دانشگاه لرستان

 • دکتر حسین صدیقیان

  دانشگاه لرستان

 • دکتر رضا نظری ارشد

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 • دکتر حسن باصفا

  دانشگاه نیشابور

 • دکتر خلیل الله بیگ محمدی

  دانش آموخته دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

 • دکتر مریم دارا

  پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون

 • دکتر میثم علیئی

  دانشگاه پیام نور

 • دکتر عباسعلی احمدی

  دانشگاه شهرکرد

 • دکتر علی صدرایی

  پژوهشکده باستان شناسی

 • دکتر ثریا الیکایی

  پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی

 • دکتر کتایون پلاسعیدی

  دانشگاه سوره 

 • دکتر بیتا سودایی

  دانشگاه آزاد ورامین

 • دکتر علیرضا جعفری زند

  دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 • دکتر حسن درخشی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

   

 • دکتر مرتضی خانی پور

  دانش آموخته دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران

هنر

 • دکتر مصطفی رستمی

  دانشگاه مازندران

 • دکتر محمد علی بیدختی

  دانشگاه بیرجند

 • دکتر آرزو پایدارفرد

  دانشگاه بیرجند

 • مهندس فروغ عموئیان

  دانشگاه مازندران

 • دکتر علی اصغر کلانتر

  دانشگاه مازندران

 • دکتر محمد اعظم زاده

  دانشگاه مازندران

 • مهندس محمد امین حاجی زاده

  دانشگاه بیرجند

 • دکتر هادی پندار

  دانشگاه هنر تهران

 • دکتر داوود صارمی نائینی

  دانشکده هنر دانشگاه خوارزمی

 • دکتر الیاس صفاران

  دانشگاه پیام نور

 • دکتر نوین تولایی

  دانشگاه مازندران

 • دکتر عفت السادات افضل طوسی

  دانشگاه الزهرا

 • دکتر مژگان خیرالهی

  دانشگاه هنر

 • دکتر افسانه ناظری

  دانشگاه هنر اصفهان

 • دکتر زهرا رهبرنیا

  دانشگاه الزهرا

 • مهندس مهدی پارسایی

  حوزه هنری فارس

 • دکتر فرهاد خسروی بیژائم

  دانشگاه هنر اصفهان

 • دکتر حجت اله عبدی اردکانی

  دانشگاه شیراز

 • پاییزک پالوج

  دانشجوی دکترای مدیریت هنری دانشگاه پراگ و عضو هیأت مدیره انجمن هنرهای تجسمی ایران