شورای سیاست گذاری کنفرانس

 • میرنیا-edit

  دکتر میرخلاق میرنیا

  رئیس دانشگاه مازندران

 • فاطمی-edit

  دکتر محمدحسین فاطمی

  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران

 • موسوی کوهپر-edit

  دکتر سیدمهمدی موسوی

  رئیس انجمن علمی باستان شناسی

 • موسوی حاجی-edit

  دکتر سید رسول موسوی حاجی

  رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

 • هاشمی

  دکتر حسن هاشمی زرج آباد

  دبیر کنفرانس و دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران