اطلاعیه شماره 20- لینک دانلود کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

پژوهشگران ارجمند
فایل زیپ شده مجموعه مقالات کنفرانس در آدرس زیر قابل دانلود است

https://archive.org/download/morteza_ataie_yahoo_201905/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.rar