کمیته علمی جشنواره

دکتر محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار     دانشگاه تهران

دکتر سعید امیرحاجلو                             دانشگاه جیرفت

دکتر حسن باصفا                                  دانشگاه نیشابور

دکتر علی بیننده                                   دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر حسین توفیقیان                            پژوهشکده باستان شناسی

دکتر زهره جوزی            ‍                     دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر جواد حسین زاده ساداتی            دانشگاه کاشان

دکتر محمد حسین رضایی                     دانشگاه نیشابور

دکتر مجید ساریخانی                           دانشگاه شهرکرد

دکتر موسی سبزی دوآبی                     دانشگاه لرستان

دکتر حسین سرحدی دادیان                  دانشگاه زابل

دکتر حسن درخشی                            دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

دکتر حسین علیزاده                             دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

دکتر میثم لباف خانیکی                        دانشگاه تهران

دکتر حسن نامی                                 دانشگاه نیشابور

دکتر رضا نظری ارشد                            دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دکتر رضا نوری شادمهانی                     دانشگاه کاشان