تاریخ های مهم کنفرانس

کلیه برنامه های کنفرانس بر مبنای تاریخ های زیر انجام خواهد پذیرفت. بدیهی است هرگونه تغییری در برنامه های کنفرانس متعاقبا در همین بخش اعلام خواهد شد.

تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات

  ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۷ 15 آذرماه ۱۳۹۷

 • اعلام نتایج داوری چکیده مقالات

  ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ 25 آذرماه ۱۳۹۷

 • آخرین‌مهلت ارسال اصل مقالات

  ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷  30 دی ماه ۱۳۹۷

 • اعلام نتایج داوری اصل مقالات

  ۱۰ دی ماه  ۱۳۹۷ 15 بهمن ماه ۱۳۹۷

 • برگزاری کنفرانس

  11 و 12 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

روز شمار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مانده به افتتاحیه کنفرانس