تماس با دبیرخانه

آدرس دبیرخانه: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، دبیرخانه کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران

تلفن:

۰۱۱-۳۵۳۰۲۷۳۴

09026367569 (ساعات تماس: 13-9 و 20-16)

رایانامه: info@arc-art.ir

کانال کنفرانس: arcartconference@