تماس با دبیرخانه

آدرس دبیرخانه: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، دبیرخانه کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران

تلفن:

۰۱۱-۳۵۳۰۲۷۳۴

09363617489

09026367569

رایانامه: info@arc-art.ir

کانال کنفرانس: arcartconference@