پژوهشگران ارجمند، جهت نگارش چکیده و اصل مقالات لطفاً فایل زیر (شیوه نگارش مقالات) را دانلود کرده و  مقالات خود را در این قالب تنظیم کنید.

 

 

شیوه نگارش اصل مقالات